Zima u Myšek

14.03.2016 20:48

Zimní integrovaný blok

Hlavní cíle

  • Vnímat lidovou slovesnost jako poklad národa, který je třeba zachovávat a předávat dál.

  • Umožnit dětem podílet se aktivně na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí.

  • Snažit o koordinaci a rozsah pohybu u dětí, dbát správného dýchání, ovládání pohybového aparátu, rozvíjet schopnost vytvářet citové vztahy, plně prožívat situace,

  • Vytvářet toleranci, citlivost, respekt, přizpůsobivost, rozvíjet péči o pohodu prostředí, kde se dítě vyskytuje - domov, škola, využití tradic.

  • Posilovat přirozené poznávací city - zvídavost, zájem, radost z objevování, rozvíjet paměti, pozornost, řeči.

  • Podporovat aktivity, uvědomování si vztahů mezi lidmi - kamarádství, přátelství, vztahy mezi pohlavími, úcta ke stáří.

  • Dbát na osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka,

  • Uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti, dále na vytvoření základů pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovednosti umožňující tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

  • Sledovat uvědomění si, jakým způsobem se lidé v daném prostředí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí

  • Uvědomování si, jakými schopnostmi člověk disponuje - řeč, osobnost, smysly, rozum, schopnosti, kultura – divadlo, knihy, hudba, výtvarné umění, vynálezy, práce - významem a užitkem některých povolání.

Téma:

Přišel k nám čert s Mikulášem

Těšíme se na besídku

Vánoční Čas

Jaké byly Vánoce

Těšíme se k zápisu

Bílá zima, modrý mráz

Každý něco umí

Věci kolem nás