Filosofie naší třídy

Chceme se zaměřit se na zdravý vývoj dítěte, který je spojen s přiměřenou pohybovou aktivitou. Chceme, aby MŠ byla místem bezpečí pro každé dítě s možností vyjádřit své pocity a přání. Chceme rozvíjet osobnost samostatných a zdravě sebevědomých dětí, schopných komunikovat a spolupracovat.

Náš cíl:

Naším cílem je vytvářet ve třídě takové prostředí, které by podporovalo celkový rozvoj dětí. Veškeré činnosti organizujeme pro děti zajímavým způsobem tak, aby se každé dítě cítilo jistě, bezpečně a spokojeně v podnětném, obsahově bohatém prostředí.

Dlouhodobý záměr:

  • Chtěli bychom rozvíjet intelektové i praktické schopnosti a dovednosti dítěte, prohlubovat jeho poznání, obohacovat jeho praktickou zkušenost a zvyšovat praktickou využitelnost toho co se dítě naučí nabídkou  experimentů, zážitků, pokusů, manipulací a jeho vlastní zkušeností se zapojením všech smyslů.
  • Uspokojovat všechny přirozené potřeby dětí, respektovat, vyhodnocovat a využívat zásady podpory zdraví.
  • Navazovat neustále otevřený partnerský vztah s rodiči dětí, dát možnost rodičům podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, spolupodílet se na plánování programu, při řešení vzniklých problémů.
  • Podporovat rodinnou výchovu a pomáhat rodičům v péči o dítě poradenským servisem, zapůjčováním literatury i nejrůznějšími osvětovými aktivitami.
  • Nadále pečovat o pokusné ekologické políčko na zahradě - sázet zeleninu, jahody, maliny

Formy vzdělávání:

Ve vzdělávání dětí uplatňujeme metody:

  • komunitní kruh, tvořivá dramatika, prožitkové učení, využití situací, řízené skupinové činnosti, řízené individuální činnosti, tematické vycházky

Tyto metody vyvozujeme zpravidla ze spontánních činností. Děti se specifickými vzdělávacími potřebami jsou vzdělávány dle individuálních vzdělávacích plánů 
U dětí s vadou řeči doporučujeme k odbornému logopedovi, který působí jako externí pracovník v MŠ. Prostředky, metody a formy realizace TVP jsme stanovily s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem dětí na přípravu předškolních dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, s ohledem na jejich schopnosti a osobitost. Ve vzdělávání předškolních dětí se zaměříme zejména na podporu rozvoje základů čtenářské a matematické gramotnosti.

Tematické celky:

Vlastní práce s dětmi je rozpracována do tematických celků, které rozděleny do částí, jejichž obsahem jsou vzdělávací oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní a environmentální:

  • dítě a jeho tělo
  • dítě a jeho psychika
  • dítě a ten druhý
  • dítě a společnost

Po celý školní rok se činnosti dětí řídí, dle vypracovaných témat, která se kombinují a používají s ohledem situace momentální potřeby. Témata se přizpůsobují přáním a zájmu dětí, které se mohou podílet i na plánování a výběru činností.

Integrované bloky:

Podzimní Zimní Jarní Letní
Přátelé a kamarádi Přišel k nám čert s Mikulášem Voláme sluníčko Svět pohádek
Moje tělo Těšíme se na besídku Těšíme se na Velikonoce Léto už je tu
Rodina Vánoční čas Sporty Kniha
Barvy podzimu Jaké byly Vánoce Jarní zahrádka Divadlo
Život v lese Tešíme se k zápisu Zvířátka Co už umím
  Bílá zima, modrý mráz   Těšíme se na prázdniny
  Každý něco umí    
  Věci kolem nás