Práce s "předškoláky"

16.12.2015 19:17

Odpověď na časté dotazy: Zda pracujeme s „předškoláky“ v rámci přípravy na školu. ANO

Náš třídní vzdělávací program je vypracován ze školního vzdělávacího programu a vychází samozřejmě z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, z čehož plyne, že veškeré činnosti v naší třídě jsou směřovány k obecným cílům vzdělávání a výchovy, které jsou dány MŠMT a jsou dány individuálními a společenskými potřebami.

Při veškerých činnostech akceptujeme přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku a důsledně je promítáme so obsahu, forem a metod vzdělávání. Zohledňujeme tedy u dětí citovost, konkrétnost myšlení, ale i hravost, spontaneitu, zálibu ve fantazii, pohybu, v manipulaci s věcmi, zvláštnosti vnímání atd.

Naše forma vzdělávání je především vázaná k individuálním potřebám a možnostem dětí. U všech dětí si vedeme podrobnou diagnostiku s následným hodnocením, které nám umožňuje podporu v rozvoji schopností dovednosti dětí.

Uplatňujeme metody prožitkového a kooperativního učení a činnosti dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dětí. Dále pak situační učení a sociální učen, které je založeno na principu přirozené nápodoby.

Cílem předškolní přípravy rozhodně není dítě předem naučit číst a psát, ale zajistit především maximální a harmonický rozvoj schopností, které umožní, aby dítě bylo – až přijde čas – při výuce, čtení, psaní a počítání, bez vetší námahy úspěšné.

Nejdůležitější schopnosti, které do značné míry ovlivňují úspěšný start v 1. třídě, a které mimo jiné pravidelně rozvíjíme:

OBRATNOST

 • Motorika velkých svalových skupin

 • Jemná motorika rukou

 • Motorika mluvidel

 • Koordinace – pohybová, oči X ruka, ruce X mluvidla

SMYSLOVÉ VNÍMÁNÍ

ŘEČ

 • Výslovnost

 • Rozumění řeči

 • Slovní zásoba

 • Vyjadřovací pohotovost

 • Kultura mluveného projevu

MATEMATICKÉ A POČETNÍ PŘEDSTAVY

KRESBA – Grafomotorika

 • Držení tužky

 • Sklon tužky

 • Tlak na tužku

 • Formát

 • Grafomotorické cvičení

 • Rozvoj kresby

SAMOSTATNOST

POZORNOST A SOUSTŘEDĚNÍ