Podzim u Myšek

04.11.2015 10:24

Dětičky pracují s tématy: Podzimního integrovaného bloku

Hlavní cíle:

 • Seznamovat děti s místem a prostředím ve kterém žijí
 • Vytvářet zdravé životní návyky, poznávat sama sebe, osvojovat si elementární poznatky při navazování vztahů k dětem i dospělým
 • Poznávání lidského těla z hlediska psychomotoriky, zdatnosti a výživy.
 • Prostřednictvím pohybu poznávat své tělo a jeho schopnosti, získávat povědomí o významu zdravé výživy a zdraví člověka, učit se popsat své pocity
 • Poznávat pravidla společného soužití, ochrany osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi
 • Koordinovat lokomoci a další pohyby i s hudbou a rytmem
 • Učit se formulovat otázky, slovně reagovat, hodnotit své výkony, navazovat a udržovat dětská přátelství
 • Všímat si lidí, zvířat, dějů kolem sebe.
 • Rozvíjet pohybové schopnosti a zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky
 • Rozvíjet komunikativní dovednosti, kooperativní dovednosti,
 • Osvojovat si poznatky z okolí dětí z prostředí, ve kterém žijí,
 • Vytvářet povědomí o soužití člověka s přírodou
 • Uvědomovat si význam rodiny pro psychickou pohodu každého jedince, nezastupitelnost a charakteristické postavení jednotlivých členů rodiny.
 • Podporovat vědomí, že dítě ke svému zdravému a přirozenému rozvoji potřebuje kromě své rodiny také společenství vrstevníků, mezi kterými získá základní zkušenosti pro svůj samostatný život.

PŘÁTELÉ A KAMRÁDI

Vzdělávací nabídka s dílčími cíli:

Dítě a jeho tělo:

 • Kresba pastelkami: "CO JSEM DĚLAL O PRÁZDNINÁCH" - úchop pastelky, využití plochy papíru, cvičení paměti, vyjadřovacích schopností, rozvíjet grafický typ lidské figury

 • Malba štětcem" "MŮJ KAMARÁD" - technika malby, pozorování schopností

 • Seznámení s pohybovou hrou: "Na tělo"

 • Míčové hry, hod míčem - horní a dolní oblouk

Dítě a jeho psychika:

 • Seznámení s říkadly a básněmi: "MEDVÍDEK", "MYŠKY", "DOBRÉ RÁNO" - klidný přednes, intonace, výslovnost, nácvik sólového projevu

 • Zpěv známých písní - rytmizace, dechové cvičení

 • Zpěv nové písně s pohybem: "TANCOVALA MYŠKA", "MYŠKA TANEČNICE" - zapamatování textu a pohybu, vnímání rytmu

 • Zdokonalování sluchové rozlišovací schopnosti - sluchové hádanky

 • Soustředěný poslech čteného textu, pokus o reprodukci

 • Doplňování konkrétních předmětů do daného počtu

 • Znát svou značku, umět si své věci uložit na určené místo, znát své jméno a věk

 • Odloučit se na určitou dobu od svých blízkých a být aktivní i bez jejich opory

Dítě a ten druhý:

 • Kamarádi ve třídě - zapamatování si jmen ostatních dětí, činnosti zaměřené na vzájemné poznávání- vlastní zkušenosti dětí

 • Upevňování kamarádských vztahů - kdo je kamarád, co je to kamarádství

 • Navazovat kontakt s dospělými, komunikovat s dětmi

Dítě a společnost:

 • Společná tvorba pravidel

 • Vnímat a akceptovat režimové uspořádání dne

 • Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky

Dítě a svět::

 • Prohlížení ENCYKLOPEDIE, rozhovory

 • Vytvářet si základní, estetický vztah ke světu, k místu kde žijeme, podle svých sil

 • Prohlížení fotografií z dovolené - vnímat rozmanitosti světa přírody

MOJE TĚLO

Vzdělávací nabídka s dílčími cíli:

Dítě a jeho tělo:

 • Nácvik pohybové hry: "HLAVA, RAMENA" - spojení pohybu se zpěvem, uvědomění si částí těla

 • Stříhání, lepení, vybarvování: "SKŘÍTEK KORÁLEK" - doplnění části obličeje, pojmenování

 • "CVIČÍME PRO ZDRAVÍ" - překážková dráha, rozvoj lokomočních dovedností, motoriky, protahovací cvičení s posilováním

 • "MOJE KUCHYNĚ" - práce s modelínou - modelování potravin

 • Naučit se správně pojmenovat hygienické potřeby - účel význam hygieny a zdravé výživy

 • Pohybové činnosti - změny poloh na smluvený signál, běh za vedoucím dítětem, skoky snožmo na místě přes nízkou překážku z místa i z běhu

Dítě a jeho psychika:

 • Seznámení se s jednotlivými částmi těla a jejich funkcemi, vlastní zkušenosti dětí,

 • Seznámení s novou básní: "PRO ZDRAVÍ", "ZUBY" - zapamatování textu, výrazný a hlasitý přednes

 • "VIDÍM, SLYŠÍM, MLUVÍM" - poznávání našich smyslů, smyslové hry

 • "ZDRAVÍ" - co nám prospívá a co nám škod, rozhovory, obrazový materiál

 • "ZDRAVÉ POTRAVINY" - co jíst a co ne, výběr obrázků potravin, koláž - lepení, stříhání, přiřazování, třídění (matematické představy)

 • Soustředěný poslech příběhu s dětským hrdinou - "Děravý zoubek"

 • Kresba tuší - námět: lidský obličej - snaha o vystižení nálady - radost, smutek...

 • Kresba lidské postavy - charakteristické znaky

Dítě a ten druhý:

 • Učit se samostatně tvořit dialog při námětové hře: "Na doktora"

 • Učit se vnímat nálady a pocity druhých, nebát se hovořit o svých citech

 • Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. odlišnosti jsou přirozené.

Dítě a společnost:

 • Upevňování znalostí o ochraně před úrazem

 • Pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat.

Dítě a svět:

 • Každý jsme jiný, přece stejní, vytváření elementárního povědomí o širším kulturním prostředí

Rodina

Vzdělávací nabídka s dílčími cíli:

Dítě a jeho tělo:

 • Kresba tuší, kolorovaná vodovými barvami -"Moje maminka", zachytit charakteristické znaky obličeje

 • Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním - co dělá maminka a tatínek?

 • Cvičení s náčiním - rozvoj silových a vytrvalostních schopností

 • Průpravné cvičení - nácvik kotoulu vpřed

 • Gymnastické prvky

 • Relaxační cvičení

Dítě a jeho psychika:

 • Upevnit znalosti a umět pojmenovat členy rodiny

 • "Jak se jmenuje maminka a tatínek"

 • Uvědomit si, co pro nás rodina znamená, její funkce

 • Nová píseň: "Děda umí koníka", "Tatínku, mám tě rád", "Maminko mojí maminky"

- Chápat melodii a vnímat rytmus

 • Rozhovory o rodině: rozvoj jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

 • upevnění znalosti adresy

Dítě a ten druhý:

 • Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině)

 • Rozvoj verbálních dovedností při námětových hrách (Na rodinu)

Dítě a společnost:

 • Chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

 • Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

 • Rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou s lidmi se společností

Dítě a svět:

 • Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

 • Přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm

 • Poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit

BARVY PODZIMU

Vzdělávací nabídka s dílčími cíli:

Dítě a jeho tělo:

 • Poznávat podzimní zeleninu a ovoce podle tvaru, chuti, barvy...

 • Práce se suchou křídou: "SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK" - seznámení s výtvarnou technikou, výběr podzimních barev a tónů

 • Modelování: "HOUBIČKY" - rozvoj jemné motoriky, fantazie

 • Prohlubovat schopnost pojmenovat vnímané předměty

 • Cvičení s náčiním, zdravotní cvičení, základy aerobiku, relaxační cvičení

 • Pracovní list, "DOKRESLI SI PTAČÍ PEŘÍČKO" - grafomotorické cvičení

 • Hudební dramatizace pohádka: "O ŘEPĚ"

 • Kresba podle předlohy: "PODZIMNÍ OBRÁZKY" - využití Ladových ilustrací

 • Pouštění papírových draků a vlaštovek

Dítě a jeho psychika:

 • Charakteristika podzimního období, upevňovat poznatky o podzimní přírodě, seznamovat se s typickými stromy, keři a jejich plody

 • Seznámení s novou básní: "PRŠÍ", "JABLKA" , "DRAKU, DRAKU", "ŠEL NÁŠ TÁTA NA HOUBY", "PODZIME, PODZIME"

 • Nácvik písně s podzimní tématikou: "VLAŠTOVIČKO LEŤ"

 • Píseň s tancem: "MĚLA BABKA"

 • Pojmenování a rozlišení základních barev

 • Učit se rozlišovat základní geometrické tvary a orientovat se na ploše i v prostoru - využití matematických pojmů (před, za, na, v, pod...)

Dítě a ten druhý:

 • Učit se pomáhat slabším, spolupracovat a nebát se požádat o pomoc

 • Dodržování respektu v dialogu - nechat druhého dohovořit a respektovat jeho názor

Dítě a společnost:

 • "Co by se stalo kdyby" - získávat pochopení o potřebnosti ostatních (kdo se stará o naše okolí...)

Dítě a svět:

 • Sběr listů a kaštanů - práce s přírodninami - koláž. "ZVÍŘÁTKA" - rozvoj zručnosti, fantazie a spolupráce

 • Podzimní práce na školní zahradě

 • Podnebí na světě

 • Vliv počasí na přírodu

ŽIVOT V LESE

Vzdělávací nabídka s dílčími cíli:

Dítě a jeho tělo:

 • Procvičovat správnou techniku při malování - námět: listnaté i jehličnaté stromy

 • Práce s papírem - vystřihování lepení - stromy, houby

 • Sběr kaštanů, žaludů, šípků, jeřabin,

 • Experimentování s přírodninami

 • Doprovod známých písní na hudební rytmické nástroje

 • Dramatizace pohádky: "ZVÍŘÁTKA Z LESA" - mimický projev, gesta,

 • Zapamatování textu, vyrovnání se s trémou

 • Cvičení na nářadí: "LESNÍ DRÁHA" - využití šikmé a vyvýšené plochy

 • Chytat míč od odrazu, plynulé převaly na rovné i šikmé ploše

 • Taneční běh ve tříčtvrťovém taktu

Dítě a jeho psychika:

 • Učit se rozlišovat listnaté a jehličnaté stromy

 • Znát některá zvířata, která žijí v lese

 • Seznámení a nácvik písně: "JÁ DO LESA NEPOJEDU" - správné využívání dechu, udržet tempo a melodii

 • Báseň: "VEVERKA ČIPERKA" - zapamatování textu, výrazný přednes

 • Matematické činnosti - více, méně, menší, větší, blíž, dál...

 • Nová báseň: "ZNÁM KŘIŠŤÁLOVOU STUDÁNKU" - společný rozbor pomocí kritického myšlení

Dítě a ten druhý:

 • Rozvoj sociální citlivosti a tolerance

 • Sociální a interaktivní hry, hraní rolí,

 • Proč se chovat obezřetně při setkání s neznámými

Dítě a společnost:

 • Spolupracovat při činnostech a spolupodílet se na společné tvorbě

 • Osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

 • Různorodé společné hry a skupinové aktivity

Dítě a svět:

 • Proč potřebujeme stromy, ekologický význam

 • Projekt - "Strom"

 • Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu