Čtenářská a matematická gramotnost

Ve vzdělávání předškolních dětí se zaměříme zejména na podporu rozvoje základů čtenářské a matematické gramotnosti:

Čtenářská gramotnost

„Aktivní účast dítěte, založená na využívání prožitkového učení, na citlivém, emotivně zabarveném procesu poznávání, seznamování s knihou a dětskou literaturou“

Činnosti předcházející čtení a psaní:

 • projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité
 • procvičovat zrakovou analýzu a syntézu, srovnávání, diferenciaci a identifikaci, jemnou diferenciaci ve sluchové oblasti
 • sledovat očima zleva doprava, shora dolů
 • procvičovat paměť a pozornost (didaktické hry, říkanky, pracovní listy)
 • rozlišovat náslovné a konečné hlásky a slabiky, slabikovat slova za pomoci rytmizace
 • naučit se zpaměti krátké texty, úmyslně si je zapamatovat
 • chápat slovní vtip, rým, humor i skryté symboly v hádankách
 • odhadovat podstatné znaky, podobu, rozdíly i souvislosti (vizuální vlastnosti písmen, slov) vnímat literární podněty (příběhy a pohádky), hodnotit svoje zážitky
 • sledovat a vyprávět pohádku, příběh
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • poznat některá písmena
 • poznat a napsat své jméno
 • grafické znázorňování příběhů, tvorba myšlenkových map
 • vytvářet kompozice v podobě zvířat, nalepovat je (koláže)
 • tvořivě zachytit přečtený příběh (znázornit charakteristické rysy zvířat v různých pozicích a v pohybu se vztahem k přírodě i s pozadím)
 • řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady
 • nalézat nová anebo alternativní řešení
 • vyjadřovat svou představivost prostřednictvím fantazie v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných) i ve slovních výpovědích k nim

Matematická gramotnost:

Zpřesňování a kultivace smyslového vnímání. Rozvoj poznávacích schopností, myšlenkových procesů, asociativního myšlení, řeči, představivosti, paměti a pozornosti
Stimulace smyslů

 • vnímání, postřehování, rozlišování pomocí hmatu a zraku

Činnosti předcházející počítání

 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci
 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (hádanky)
 • odhadovat podstatné znaky, podobu, rozdíly i souvislosti
 • rozlišovat obrazné symboly, piktogramy, porozumět jejich významu a komunikativní funkci 
 • chápat prostorové pojmy
 • seznamovat se se základními číslicemi a číselnou řadou do10
 • chápat základní číselné matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky používat (porovnávat, uspořádávat, třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, poznat více – méně, první – poslední, hned před – za apod.) v prostoru i rovině
 • sledovat očima zleva doprava, shora dolů
 • postupovat a učit se podle pokynů
 • procvičovat paměť a pozornost (didaktické hry, pracovní listy)
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • vyjadřovat smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách (myšlenkové mapy)
 • tvorba myšlenkových map, grafické znázorňování příběhů
 • řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady
 • nalézat nová anebo alternativní řešení
 • vyjadřovat svou představivost prostřednictvím fantazie v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných) i ve slovních výpovědích k nim
 • vytvářet kompozice, nalepovat je (koláže)
 • tvořivě zachytit přečtený příběh (znázornit charakteristické rysy zvířat v různých pozicích i v pohybu)